(rozvrh platn od 1.10.2009)

Zkladn kola  2.B  (Likavcov Soa)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

 
P
o

 

jL
LIK
(116)

M
LIK
(116)

jL
LIK
(116)

PK
LIK
(116)

       

 

t

 

TV
LIK
(tvm)

M
LIK
(116)

jL
LIK
(116)

VV
LIK
(116)

jL
LIK
(116)

     

 
S
t

 

jL
LIK
(116)

M
LIK
(116)

jL
LIK
(116)

HV
LIK
(116)

P
LIK
(116)

     

 

t

 

jL
LIK
(116)

M
LIK
(116)

PK
LIK
(116)

jL
LIK
(116)

NAB (na1)
NEZ
(klub)

     

 
P

 

TV
LIK
(tvm)

jL
LIK
(116)

M
LIK
(116)

jL
LIK
(116)

       

Zpracovno v systmu Bakali